Back

Online prijave za izlagače

Prijava za izlagače

PODACI O IZLAGAČU / NARUČITELJU
Ako niste obveznici PDV-a, molimo da nam dostavite potvrdu po kojoj osnovi ste oslobođeni.
Opći uvjeti izlaganja

I.

Opći uvjeti izlaganja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju odnose između pravne ili fizičke osobe koja je popunila Prijavu, kao Izlagača i Bjelovarskog sajma d.o.o. kao Organizatora.
Pod pojmom Izlagač podrazumijevaju se i osobe koje rade prema nalogu i za račun izlagača.

II.

Izlagač prijavljuje svoje sudjelovanje na sajamskoj manifestaciji 3. SAJAM CVIJEĆA I SADNOG MATERIJALA, te 2. SAJAM ANTIKVITETA, STARINA I KOLEKCIONARSTVA (4. 5. 2024. godine) (u daljnjem tekstu: Sajam), prijavom koja je sastavni dio ovih Općih uvjeta. Ispunjenom i ovjerenom Prijavom Izlagač izjavljuje da je suglasan s Općim uvjetima i da ih prihvaća. Prijava za sudjelovanje mora biti na tipskom prijavnom obrascu. Krajnji rok za podnošenje Prijave je 29. 4. 2024.
Organizator izdaje potvrdu prihvaćanja Prijave, te izdaje ponudu za naručene usluge.

III.

Potpisom prijave za izlagača Bjelovarskog sajma d.o.o., potpisnik izjavljuje da je od strane voditelja obrade Bjelovarski sajam d.o.o. iz Bjelovara, OIB 95270568579 primio i pročitao politike privatnosti od dana 22. svibnja 2018. godine, čime je u cijelosti upoznat sa svrhom, osnovom i vrstom obrade njegovih osobnih podataka. Ovime pristaje da voditelj obrade prikuplja i obrađuje njegove osobne podatke navedene u prijavi za izlagača: ime, prezime, adresa, OIB, broj žiro računa, telefon, mobitel, e-mail adresa, fax, web stranica. Navedene osobne podatke voditelj obrade može koristiti isključivo u svrhu najma izložbenog prostora, tehničkih, marketinških i ostalih ponuđenih usluga izlagaču, te ispostave računa za izvršenu uslugu. Voditelj obrade ne može bez suglasnosti izlagača prikupljene osobne podatke ustupati trećim osobama.

IV.

Organizator pridržava pravo otkazati Izlagaču sudjelovanje na Sajmu ukoliko ocijeni da Prijava ne odgovara sadržaju i kvaliteti sajamske priredbe ili iz drugih bitnih razloga. Organizator pridržava pravo zabraniti izlaganje i ukloniti izlagačeve proizvode iz izložbenog prostora ukoliko utvrdi da upravo ti ne odgovaraju navodima Izlagača, te ih odstraniti na trošak Izlagača. Ako sajamski raspored to zahtijeva ili omogućuje, Organizator može Izlagaču dodijeliti manju ili veću izložbenu površinu i nakon izdane potvrde o primitku prijave kao i dodijeliti drugi izložbeni prostor.

V.

Izlagač može Organizatoru pisano otkazati nastup, ali najkasnije 3 dana prije početka Sajma. U slučaju da Izlagač otkaže već zaključenu Prijavu obvezuje se podmiriti realno nastale troškove. Ukoliko Organizator ne prihvati otkazivanje sudjelovanja ili se on uruči u vremenu manjem od 3 dana od početka Sajma,
Organizator zadržava pravo Izlagaču zaračunati cjelokupan naručeni prostor i sve do tada izvršene usluge.

VI.

Izlagač ne smije izložbeni prostor ili dio izložbenog prostora izdati trećoj osobi u podnajam bez prethodne pismene suglasnosti Organizatora.

VII.

Organizator ima pravo odbiti Prijavu i u slijedećim slučajevima:

ukoliko je Izlagač u trenutku prijave u stečajnom postupku ili postupku likvidacije,
ukoliko Organizator ima nenaplaćenih potraživanja prema Izlagaču,
ukoliko Izlagač na zahtjev Organizatora ne dostavi potrebne dokumente,
ukoliko je traženi prostor već rasprodan.

VIII.

Neposrednu prodaju na Sajmu Izlagač će obavljati u skladu s važećim propisima i ukoliko je za istu registriran.

IX.

Ekonomsko-propagandne aktivnosti na Sajamskom prostoru mogu se organizirati u skladu s propisima Republike Hrvatske. Za sve reklamne akcije izvan izložbenog prostora izlagača potrebno je posebno odobrenje Organizatora. Na izložbenom prostoru se ne dopušta uporaba elektronskih uređaja ili ostalih uređaja koji proizvode razinu buke veću od 65 decibela. Puštanje glazbe na izložbenom prostoru izlagača podliježe zakonu o autorskim pravima i Organizator ne preuzima materijalnu odgovornost za nastale obveze na toj osnovi.
Reklamni prostor na sajamskom prostoru podrazumijeva svaku površinu izvan izložbenog prostora izlagača, kao i onu koja prelazi visinu od dopuštenih 250 cm u zatvorenim prostorima, uz uvjet da visina ne smeta ostalim izlagačima te da je Organizator dao odobrenje.
Reklamni prostor se naplaćuje prema važećem Cjeniku Organizatora.

X.

Organizator tijekom pripremnih radova, trajanja sajma, te tijekom raspremanja nakon sajma smije nesmetano fotografirati, snimati audio – video zapise i filmove te ih koristiti za vlastitu promociju bez autorizacije snimanih osoba ili Izlagača. Izlagači su za sva snimanja na Sajamskom prostoru obvezni dobiti pristanak Organizatora.

XI.

Organizator će prema popunjenom obrascu ispostaviti ponudu za naručeni izložbeno-prodajni prostor i eventualne ostale naručene usluge koja je odmah plativa na račun Organizatora HR4324020061100004959 (Erste&Steiermärkische Bank d.d.) ili HR3323400091110676795 (Privredna banka Zagreb d.d.).
Izlagač će Organizatoru po ispostavljanju ponude (u roku iz ponude) podmiriti najam izložbeno-prodajnog prostora i eventualne ostale naručenih usluga ili opreme.
Nakon izvršene uplate Organizator će Izlagaču ispostaviti račun za primljeni predujam, a nakon održane manifestacije račun s konačnim obračunom naručenih usluga, kao i svim naknadno ostvarenim troškovima. Za svaki dan zakašnjenja plaćanja računa Organizator ima pravo zaračunati zakonsku zateznu kamatu. Reklamacije na račun dostavljaju se u roku 10 dana od datuma izdavanja. Naknadni se prigovori neće uzeti u obzir.

XII.

Izlagač se obvezuje da će svoju opremu i izložbene proizvode osigurati o svom trošku od oštećenja, uništenja, loma, požara, provale, krađe, u slučaju elementarne nepogode ili više sile kod osiguravajućeg društva, da će poštivati propise o protupožarnoj sigurnosti, da će o svom trošku održavati izložbeno-prodajni prostor, da će u radnom vremenu Sajma za izlagače biti prisutan u svom prostoru, da će po završetku sajamske priredbe Organizatoru predati prostor i opremu u stanju u kakvom ih je preuzeo.
Izlagač se obvezuje da će podmiriti svaku nastalu materijalnu ili nematerijalnu štetu koju je u trenutku održavanja sajma, tijekom pripreme ili raspremanja ili nekih drugih aktivnosti koje su vezane uz sudjelovanje na sajmu napravio Organizatoru, drugom izlagaču, posjetitelju ili trećim osobama. Izlagač je odgovoran i za štete koje je napravio njegov zaposlenik, podizvođač ili druge osobe za koje on odgovara.
U slučaju nastanka štete (krađa, oštećenje, i sl.) Izlagač je dužan nastalu štetu u najkraćem roku prijaviti Organizatoru te u slučaju potrebe i nadležnoj policijskoj postaji.

XIII.

Organizator nije odgovoran za vozila, koja na sajamskom prostoru ili na parkiralištu ostavljaju izlagači, njihovi zaposlenici ili osobe za koje su oni odgovorni.

XIV.

Izlagač je dužan urediti i opremiti svoj izložbeno-prodajni prostor najkasnije do početka radnog vremena za posjetitelje.

XV.

Montaža i demontaža izložbenih prostora izlagača je određena po uputama ili u dogovoru sa Organizatorom. Ukoliko posebne okolnosti zahtijevaju drugačije, navedeni rokovi se mogu produžiti ili skratiti.

XVI.

Izlagač mora dopustiti prolaz svih instalacija potrebnih za tehničko ili dekorativno uređenje sajamskog prostora ili izložbenog prostora drugog izlagača.

XVII.

Prijevremeno raspremanje i napuštanje izlagačkog prostora prije službene objave završetka sajma bez suglasnosti Organizatora nije dopušteno.

XVIII.

U slučaju da Izlagač ne poštuje bilo koju od prije navedenih odluka, Organizator ima pravo zabraniti mu sudjelovanje na Sajmu. U tom slučaju Izlagač snosi sve troškove iz Općih uvjeta i sve eventualne druge troškove. Za sva neizmirena potraživanja od Izlagača, Organizator ima pravo zadržati svu donesenu robu na Sajam do visine neispunjenih obveza. Zadržane predmete Organizator skladišti o trošku i na teret Izlagača.

XIX.

U slučaju da održavanje Sajma nije moguće zbog izvanrednih okolnosti za koje nije odgovorna niti jedna ugovorna strana, Organizator će svakom prijavljenom Izlagaču koji je platio ukupnu cijenu za sudjelovanje na Sajmu omogućiti sudjelovanje na prvom idućem Sajmu bez plaćanja dodatnih naknada, odnosno novčanih iznosa.
Prijavljenim Izlagačima koji su platili dio cijene za sudjelovanje na Sajmu a koji ne bude održan zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, Organizator će omogućiti da će isti Izlagači moći sudjelovati na prvom idućem Sajmu pod uvjetom da do roka koji odredi Organizator nadoknade razliku do pune cijene za sudjelovanje na Sajmu.
Ukoliko Izlagač zahtijeva povrat novčanog iznosa plaćenog za sudjelovanje na Sajmu, a koji ne bude održan zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, Organizator je obvezan vratiti novčani iznos Izlagaču, no umanjen za stvarne troškove koji su nastali Organizatoru povodom prijave Izlagača za sudjelovanje na Sajmu. Organizator je obvezan Izlagaču vratiti novačni iznos u roku od 14 dana nakon proteka 180 dana od prestanka okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

XX.

Organizator pridržava pravo odustajanja od organizacije Sajma neovisno o okolnostima iz članka XIX., a o kojem odustajanju će pisano obavijestiti prijavljenog Izlagača najkasnije tri dana prije namjeravanog početka Sajma.
Ako se iz nekih drugih razloga promijeni termin održavanja Sajma ili se skrati, Izlagač nema pravo odstupiti, otkazati ili postavljati neke druge zahtjeve, a pogotovo nema pravo tražiti naknadu štete od Organizatora.

XXI.

Sve eventualne prigovore Izlagač je obavezan dostaviti Organizatoru u pisanom obliku u najkraćem mogućem roku. Naknadni prigovori se neće uvažiti.

XXII.

U slučaju spora između Izlagača i Organizatora, nadležan je sud u Bjelovaru.

XXIII.

Ova Prijava za sudjelovanje ima istu važnost kao Ugovor o najmu ili privremenom korištenju poslovnog, izložbeno-prodajnog sajamskog prostora, a za sve što nije navedeno ovdje, pravo tumačenja zadržava isključivo Organizator , Bjelovarski sajam d.o.o.